Politika kvality

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako proces zlepšovania rozvoja CSS – LIPOVEC;
  • Vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnych služieb, ich príbuznými a vonkajším prostredím;
  • Podieľanie sa na napĺňaní cieľov stanovených prijímateľmi sociálnych služieb, navrhovanie prijateľných riešení zo strany všetkých zamestnancov;
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a implementovať ich na podmienky CSS - LIPOVEC;
  • Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb;
  • Všetky činnosti majúce vplyv na kvalitu starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb musí vykonávať kompetentný a kvalifikovaný personál;
  • Plánovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov;
  • Stanovovať, pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať prijaté ciele a parametre výkonnosti a tak zabezpečovať neustále zlepšovanie;
  • Napĺňať „Politiku kvality – Implementovanie kvality v CSS – LIPOVEC“.

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých našich zamestnancov a je účinná dňom podpisu.

 

V Hornom Srní, dňa 01.06. 2022