Oznámenie pre zamestnancov CSS-LIPOVEC

Oznámenie pre zamestnancov CSS - LIPOVEC


Oznamujeme zamestnancom Centra sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie,  že dňa 05.08.2019 bola do Teamware Office – KNIŽNICA pridaná „Smernica č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienka Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

    Uvedená Smernica č. 5/2019 je od 05.08.2019 zverejnená aj na webovej stránke Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC: www.csshornesrnie.sk. 

    Zodpovedná osoba

V TSK a OvZP TSK, t.j. aj v Centre sociálnych služieb - LIPOVEC plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja hlavný kontrolór TSK.

Spôsoby podávania podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti:

a)     elektronickou poštou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b)     poštou zaslanou na adresu TSK:

Hlavný kontrolór TSK
K dolnej stanici 7282/20A
911 01  Trenčín      

 Na obálke je potrebné uviesť upozornenie:

        „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Účinosť :  od 01.08 2019

Príloha: „Smernica č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“.