Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva na mestský úrad alebo obecný úrad (tlačivo žiadosti s príslušnými prílohami je potrebné žiadať na mestskom úrade alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa).
Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy obci, vyššiemu územnému celku alebo nimi zriadenému ZSS. 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
  • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
  • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.