Ochrana osobných údajov

 

Zásady spracúvania osobných údajov

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v Centre sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31822665.

 

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby

Výkonom dohľadu nad spracúvaním vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, na ktorú sa môžete s otázkami ochrany vašich osobných údajov kedykoľvek obrátiť, a to:

elektronickou poštou: zodpovednaosoba@fibez.sk

 

Ako osobné údaje spracúvame?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 • samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 • rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 • rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

 

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

Účel spracúvania: Poskytovanie sociálnych služieb

Za účelom poskytnutia sociálnej služby spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • fyzická osoba - čakateľ,
 • fyzická osoba - súdom ustanovený opatrovník čakateľa,
 • žiadatelia o uzatvorenie zmluvy,
 • prijímateľ sociálnej služby a ich zákonní zástupcovia, príp. súdom ustanovený opatrovník žiadateľa,
 • dieťa žiadateľa,
 • lekár, zúčastnené fyzické osoby, zamestnanec,
 • fyzická osoba, ktorá platí úhradu za prijímateľa sociálnej služby.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame činnosti, ktoré sú predmetom nasledujúcej tabuľky:

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Vedenie zoznamu čakateľov na poskytnutie služby (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa trvalého, príp.prechodného pobytu, dátum narodenia, štátne občianstvo, podpis, výška príjmu, ďalšie osobné údaje obsiahnuté  v ostatných čakateľom predložených dokumentoch).
 • Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (spracúvame napríklad meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu; druh sociálnej služby a formu sociálnej služby; deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby; potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú;  meno a priezvisko fyzickej osoby - súdom ustanovený opatrovník klienta, dátum narodenia a adresu jej pobytu).
 • Uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného pasu, adresa trvalého pobytu, podpis).
 • Vedenie registra obmedzení (spracúvame napríklad meno, priezvisko a dátum narodenia, spôsob a dôvody obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, dátum a čas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby, s uvedením príčiny nevyhnutného obmedzenia, opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzenie; meno, priezvisko a podpis lekára; meno, priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne vyjadril a popis zranení, ktoré utrpeli zúčastnené fyzické osoby).
 • Platenie úhrady za poskytovanú službu (spracúvame napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia).
 • Vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby (spracúvame napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, dátum, odkedy je im poskytovaná sociálny služb).
 • Vedenie ošetrovateľskej starostlivosti (spracúvame napríklad meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu; rodné číslo, zdravotný stav, diagnózy, druh služby).
 • Individuálne plánovanie (spracúvame napríklad meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu; rodné číslo, zdravotný stav, diagnózy, druh služby).

Právny základ spracúvania

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcov

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje príjemcom, ktorými sú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vyššie územné celky,
 • Sociálna poisťovňa a.s.,
 • príslušné zdravotné poisťovne,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
 • školské zariadenia,
 • daňové úrady,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • a ďalšie orgány verejnej moci.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu poskytovania sociálnych služieb uchovávame v rôznych lehotách, v zmysle nášho schváleného registratúrneho plánu a poriadku, a to:

 • osobné spisy klientov - 100 rokov od narodenia,
 • evidencia pobytu klientov v zariadení - kmeňová kniha  - 20 rokov,
 • dedičské konania obyvateľov, depozitné vkladné knižky, pokladničné knihy, úhrady a zoznamy vyplatených dôchodkov   - 10 rokov,
 • vreckové klientov, ostatné doklady sociálnej agendy a vyradené nezaradené spisy žiadostí do poradia  - 5 rokov.

 

Účel spracúvania: Vedenie agendy uchádzačov o zamestnanie

Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napríklad keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame činnosti, ktoré sú predmetom nasledujúcej tabuľky:

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).
 • Realizácia pracovného pohovoru (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s uchádzačom).
 • Uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní).

Právny základ spracúvania

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním..

Prípadné poskytovanie údajov príjemcov

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania, po jej uplynutí (v prípade, ak nám k tomu udelíte súhlas) 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie bezpečne zlikvidujeme.

 

Účel spracúvania: Propagácia organizácie

Za účelom propagácie aktivít a činností Centra sociálnych služieb - LIPOVEC, spracúvame osobné údaje:

 • našich klientov a ostatných fyzických osôb, ktoré môžu byť napríklad súčasťou fotografií,
 • prijímateľov newslettra.

 

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame činnosti, ktoré sú predmetom nasledujúcej tabuľky:

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:

 • Vyhotovenie fotografií pri príležitostí stretnutí, sviatkov, výletov, vystúpení a ich sprístupnenie v priestoroch organizácie, ako aj ich zverejnenie na našej webovej stránke, v rámci čoho prezentujem život klientov v našom zariadení (spracúvame napríklad fotografie, meno a priezvisko).
 • Zaslanie informačného newslettra (spracúvame emailovú adresu).

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcov

Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)

Osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti udeleného súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Spracúvanie osobných údajov v rámci návštevy našich webových stránok

Naše webové stránky používajú technológiu cookies. Cookies je malý súbor písmen a číslic, ktoré uložíme na koncové zariadenie návštevníka našich stránok. O tom, ako spracúvame cookies si môžete prečítať v časti “Cookies - viac informácií”.

 

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

 

Vo veci uplatnenia si vašich práv, prosím kontaktujte našu poverenú zodpovednú osobu, a to prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.